در میان تمامی نقش‌هایی که در صنعت هتلداری تاثیر دارند مدیر درآمد سریع‌ترین تکامل و بیشترین میزان رشد را داشته است. این رشته با پیشرفت‌های متعدد تکنولوژی و به اشتراک‌گذاری سریع دانش در میان فعالان این حوزه، جایگاه خود را پیدا کرده است، به طوری که امروزه به دلیل اصلی تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه قیمت‌گذاری تبدیل شده است.

مدیریت درآمد چیست؟
یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.یک مدیر درآمد مسئول قیمت‌گذاری موجودی هتل (اتاق) برای به حداکثر رساندن سود است. فروش اتاق‌های هتل همیشه یک چالش منحصر به فرد برای مدیران هتل‌ها بوده است. هر روز با تعدادی اتاق در دسترس شروع می‌شود که اگر تا شب اتاق پر نشود در واقع فرصت از دست می‌رود. به طور طبیعی، پر کردن یک اتاق با مشتری مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب هدف اصلی ما می‌باشد.