نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار

نیکا گلپایگانی

مدیر عامل

بهار صدر

فرانت‌اند دولوپر

زهرا محمدی

مدیر محصول

سارا وکیلی

مهندس نرم افزار