مستندات آموزشی

مدیریت کانال‌های فروش و تامین

Channel Manager

مستندات آموزشی و سوالات متداول درباره محصول Channel Manager لاماسو

سامانه رزرواسیون مرکزی هتلی

Hotel CRS

مستندات آموزشی و سوالات متداول درباره محصول Hotel CRS لاماسو

سامانه رزرواسیون مرکزی آژانسی

Agency CRS

مستندات آموزشی و سوالات متداول درباره محصول Agency CRS لاماسو

نرم‌افزار هتل‌داری

PMS

اطلاعات عمومی درباره PMS و سوالات متداول درباره ارتباط PMS و لاماسو